Obsah čísla: 1/2018

Číslo vyšlo 30. 6. 2018


Studie

Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný, Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k. ú. Obecnice) v Brdech – Případ nápravy chybného upuštění od památkové ochrany. str. 1–10.
Ve středočeské vrchovině Brdy se západně od města Příbrami nachází vrch Zavírka s pozůstatky prozatím blíže nedatovaného hradiště. Předkládaný článek poprvé přináší podrobný plán lokality.Absence této dokumentace zapříčinila třicetileté vyřazení lokality ze seznamu státem chráněných památek. Důvodem malého zájmu badatelů o památku byla i ta... [DETAIL]
Jan Kypta, Jan Veselý, Alena Nachtmannová, Nenápadný domek na návsi pod drobnohledem – Novověká hrnčírna ve Vilasově Lhotě na Sedlčansku. str. 11–35.
Autoři předkládají výsledky stavebněhistorického, archeologického a archivního výzkumu domu situovaného na návsi Vilasovy Lhoty (střední Čechy, okres Příbram). Domek v 18. a 19. století neměl pozemkové příslušenství, vyjma drobného dvorku. V tehdejších evidenčních materiálech je charakterizován jako stavení stojící na obecním pozemku. Teprve v 1. polovině 19.... [DETAIL]

Materiálie

Jan Žižka, Střípky ze stavebních dějin kostelů v Tuklatech a Ratenicích na Kolínsku. str. 36–43.
Při opravách fasád kostela v Tuklatech bylo zjištěno jádro středověkého kostela. Nálezy umožnily do jisté míry určit jeho podobu a stavební vývoj. Obdélná loď byla na základě učiněných nálezů charakterizována jako románská, mladší presbytář jako gotický, k lodi dodatečně připojený. Bližší časové určení obou stavebních fází kostela nálezy... [DETAIL]

Zprávy

Hana Prixová Dvorská, Nově vyhlášená národní kulturní památka – poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou. str. 49–54.
Na počátku roku 2018 bylo nařízením vlády č. 23/2018 ze dne 31. ledna prohlášeno 19 poutních areálů z nejrůznějších míst České republiky. Na tento seznam se dostaly tak významné památky, jako například klášter na Bílé Hoře v Praze, posvátná hora Svatý Hostýn, basilika na Svatém Kopečku u Olomouce, poutní místo Svatý kopeček nad Mikulovem či... [DETAIL]

Recenze

Alfréd Schubert, O památkách vesměs nechráněných památkovým zákonem – Nejen recenze, ale snad také námět k zamyšlení. str. 55–60.
Starší výrobní, průmyslové, dopravní a jiné stavby, nejrůznější větší i menší technická zařízení jsou rychle mizející součástí ne sice nejstaršího, ale dnes již historického stavebního fondu našich měst a obcí. Objekty chráněné památkovým zákonem jsou mezi nimi výjimkou. Smyslem tohoto příspěvku je upozornit na tři nedávno vydané publikace... [DETAIL]
Jan Žižka, Ke konferenci Obnova památek 2018 – Opravy režného a neomítnutého zdiva – téma torzální architektura. str. 61–64.
V březnu 2018 proběhla konference z cyklu Obnova památek, pořádaná STUDIEM AXIS. Konference se zabývala opravami režného a neomítnutého zdiva s tím, že byly předneseny i referáty týkající se konzervace torzální architektury. Příspěvek reaguje na dvojici referátů, publikovaných ve sborníku z konference, které připomenuly hlavní a obecné i konkrétní zásady... [DETAIL]

Výběr čísla:

Rok: 2020. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2019. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2018. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2017. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2016. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2015. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2014. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2013. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2012. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |