Obsah čísla: 1/2019

Číslo vyšlo 30. 6. 2019


Studie

Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová,, Dům druhorozeného chalupnického syna v Žemličkově Lhotě na Sedlčansku. Jedinečný pohled do skrovné domácnosti z 19. století. str. 1–13.
Předmětem článku je prezentace komplexního stavebněhistorického průzkumu domu ve vsi Žemličkova Lhota (okres Příbram, střední Čechy), který představuje ukázkový příklad kultury bydlení v relativně nižších vrstev rolnického obyvatelstva. Z rešerše archivních pramenů vyplynulo, že dům byl postaven v roce 1837. Šlo o domkářské obydlí zbudované na návsi... [DETAIL]
Alžběta Jankulíková, Masarykův most v Kolíně. str. 14–25.
Masarykův most na Labi v Kolíně je typologicky ojedinělým technickým dílem a zároveň důležitou stavbou moderní architektury Středočeského kraje, které již byla věnována pozornost ve výběrových publikacích i výzkumech realizovaných Národním památkovým ústavem. Přesto byl teprve v loňském roce vypracován návrh na jeho prohlášení za kulturní... [DETAIL]

Materiálie

Jan Žižka, Z opravy kostela sv. Alžběty Durynské ve Svatém Poli. str. 26–28.
Středověký kostel Sv. Alžběty byl výrazně stavebně upraven ve dvou barokních etapách. Ze středověké stavby se dochovalo zdivo obdélné lodi a protáhlého polygonálně ukončeného presbytáře s opěráky. Při postupně probíhající obnově došlo k sejmutí omítek v dolní části zdiva. Ve středu jižní fasády lodi se objevila horní část gotického hrotitého... [DETAIL]
Jan Žižka, Z opravy bývalé kaple sv. Benedikta ve Staré Boleslavi. str. 29–32.
V rámci celkové obnovy areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie financované z IROP , proběhla také obnova bývalé kaple Sv. Benedikta, stojící na někdejším hřbitově za ambity. Jednoduchá přízemní stavba příčně obdélného půdorysu dostala svojí nynější úpravu v 19. století. Během opravy fasád došlo na východní straně k odkrytí dvojice štěrbinových... [DETAIL]
Jan Žižka, O zbytcích a podobě masných krámů v Čáslavi. str. 33–35.
V bloku při jihovýchodní části náměstí v Čáslavi existovaly masné krámy. Jejich typické trojtraktové uspořádání se dosud rýsuje v úzké příčné uličce. Sejmutí omítky při opravě omítky ohradní zdi parcely č. 86 odkrylo cihelné zdivo s několika zazděnými otvory. V dolní to byly široké segmentově sklenuté otvory a mezi nimi otvory úzké,... [DETAIL]
Jindřich Nusek, Starý hrad, lázně a mešita ve vlašimském parku kolem roku 1780. str. 36–43.
Článek přiblížil na základě archivních pramenů původní podobu Starého hradu, lázní a mešity ve vlašimském zámeckém parku. Sledována byla výstavba objektů a vybavení interiérů kolem roku 1780. V případě Starého hradu byly zjištěny dvě nástěnné malby se scénami Alexandra Velikého podle grafik obrazů Ch. Le Bruna. U lázní byla prokázána odlišná... [DETAIL]
Jindřich Nusek, Zahradníci vlašimského parku do 20. let 19. století. str. 44–52.
Text připomíná klíčovou roli Karla Josefa Auersperga při formování parku v jeho první (anglo-čínské) fázi v 70. a 80. letech 18. století. Upozorňuje mimo jiné také na přítomnost zatím neurčeného „čínského“ a „anglického“ zahradníka v tomto období. Výzkum odlišil objekty-fabriques druhé fáze, které vznikly za Viléma I. Auersperga a jsou doloženy... [DETAIL]
Alfréd Schubert, O zajímavé součásti historického stavebního fondu. Vstupní objekty zemních vodojemů, čerpací stanice a podobně. str. 53–63.
Smyslem tohoto příspěvku je upozornit na méně známou, zákonem nechráněnou součást naší kulturní krajiny. Je zřejmé, že u všech zde stručně popsaných technických staveb byla jejich vnější podobě věnována značná pozornost. Autoři návrhů fasád se snažili určitým způsobem reagovat na vývoj architektury v daném období. V předposledním uvedeném... [DETAIL]

Recenze

Lukáš M. Vytlačil, Domovní znamení na kladenských věžácích. str. 64 [DETAIL]

Výběr čísla:

Rok: 2020. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2019. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2018. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2017. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2016. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2015. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2014. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2013. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2012. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |