Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku


Památky středních Čech 2017/31, str: 1–11
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=105

Hora Blaník (střední Čechy, okres Benešov) patří k význačným lokalitám česné národní mytologie. Podle legendy by mělo v jejím nitru dřímat vojsko rytířů, kteří Čechům pomohou v těžkých chvílích. Předkládaný článek se však zabývá třemi reálnými archeologickými památkami Velkého Blaníku a o něco nižšího Malého Blaníku. Obě hory leží těsně vedle sebe a představují výraznou krajinnou dominantu. Na temeni Velkého Blaníku se rozkládalo pozdně halštatské hradiště, jehož valy byly využity v 15. století jakožto vojenský objekt. V článku jsou vůbec poprvé prezentovány geodetické plánky tří archeologických lokalit z pozdního středověku. Na temeni malého Blaníku se ve 2. polovině 15. století nacházel osamocený dřevěný dům. Stavba stála na uměle vytvořené terase, která je dodnes v terénu patrná. Na terase v 60. letech 20. století proběhl drobný archeologický výzkum, při němž byl získán početný soubor pozdně gotických kachlů. V blízkosti terasy je patrná destrukce ohradní kamenné zdi. Tato destrukce ale překvapivě netvoří uzavřený prstenec kolem terasy. Prezentován je také plánek terénních úprav u výrazného skalního útvaru (Veřejová skála) ve svahu Velkého Blaníku. V dosavadní literatuře lokalita figuruje jako hrádek, neboť svah nad skálou je přetnut dvěma příkopy. Daný areál ale nevykazuje fortifikační kvality. Vzhledem k celkové konfiguraci byl těžko hájitelný a z několika stran poměrně snadno přístupný. Interpretace proto zůstává otevřená. Autoři článku dokumentovali i pozůstatky zaniklého dvora Olešná, který byl založen v těsné blízkosti Velkého Blaníku. Vznikl někdy ve 14. století a zanikl neznámo kdy v 15. či v 1. polovině 16. století. Dvůr se nacházel osamoceně. Relikty jeho zástavby se dochovaly v lesním terénu. Dvůr byl ohraničen kamennou zdí, jejíž destrukce je v terénu zčásti patrná. Z vnitřní zástavby se nejlépe dochovaly pozůstatky hospodářské trojdílné stavby.