Jan Kypta, Jan Veselý
K stavebnímu vývoji tzv. dolního zámku a severního parkánu hradu Českého Šternberka


Památky středních Čech 2017/31, str: 12–29
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=106

Dodnes obydlený hrad Český Šternberk zaujímá temeno úzké skalnaté ostrožny nad řekou Sázavou (střední Čechy; okres Benešov). Byl založen ve 13. století a poté prošel složitým stavebním vývojem. Nejvyšší místo zaujímá středověké hradní jádro. Pod ním je situován tzv. dolní zámek. Ten sestává z nádvoří a jediné budovy, jejíž dnešní architektonický výraz vychází z rozsáhlé barokní přestavby. Proto (v kontrastu se starobyle vyhlížejícím hradním jádrem) se ujalo označení zámek. Přísně vzato bychom ale měli používat výraz předhradí. Budova připomínající zámek totiž nikdy nesloužila jako rezidence vrchnosti, naopak vždy plnila roli zázemí k hradnímu jádru. Autoři publikují výsledky průzkumu fasád tzv. dolního zámku, který sestává ze dvou křídel. Zjištění z roku 2015 potvrzují logický předpoklad staršího bádání, že plášť tzv. dolního zámku obsahuje podstatné torzo středověké obvodové fortifikace někdejšího předhradí. Po osekání omítek se ukázalo, že zajímavé detaily středověké hradby se dochovaly zvláště na západním průčelí delšího křídla tzv. zámku. Zde se nově podařilo mimo jiné identifikovat čtveřici střílen. Zásadní posun v poznání se týká představy o dispozici kratšího křídla. Toto křídlo bylo původně dvoutraktové, přičemž jeden trakt (na severní straně) se celý zřítil v 19. století. Existence zaniklého traktu dokládají historické ikonografické prameny i nálezové situace dokumentované při obnově fasád. V článku jsou prezentovány také výsledky archeologického výzkumu v ploše severního parkánu, který se rozkládá pod tzv. dolním zámkem. Dnešní podoba parkánu vychází z velké přestavby přestavba, jen rámcově datovatelné do 17. až 18. století. Tehdy byl středověký parkán výrazně rozšířen. Zdivo zrušeného úseku středověké hradby bylo sníženo do úrovně povrchu terénu uvnitř parkánu a z vnější strany následně zcela zasypáno. V letech 2007 a 2009 bylo zachyceno nároží středověké hradby, v roce 2016 pak úsek hradby v jižní části parkánu.