Viktor Kovařík, Pavel Zahradník
Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695 v Dobrovici na Mladoboleslavsku a příběh jeho částečného znovuobjevení


Památky středních Čech 2019/33, str: 18–30
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=146

Článek pojednává o jedné a bohužel jen torzálně dochované sochařské památce ze širšího souboru v průběhu 17. a 18. století tolik populárních barokních sochařských monumentálních památek typu mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v Čechách, konkrétně na Mladoboleslavsku. Probíhající soupis těchto děl zachytil na území dnešního okresu Mladá Boleslav celou řadu těchto památek, některé z nich se do současnosti nedochovaly buď vůbec či jen torzálně. Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v Dobrovici pocházející z roku 1695, který je dílem dosud neznámého autora, patřil mezi kvalitní sochařské památky a díky objevům učiněným v nedávné době v archivech i v soudobém tisku jsou okolnosti jeho zániku v roce 1920 poměrně dobře dokumentované. Až v poslední době však došlo iniciativou některých místních obyvatel a vedení města ke znovuobjevení a restituci torza sochy sv. Jana Nepomuckého z vrcholu sloupu, která se nalézala po dlouhá léta nepovšimnuta opodál svého původního umístění v areálu dobrovického děkanství. Autoři se v příspěvku pokusili shrnout dosud veškerá známá fakta a informace o dobrovickém sloupu, připomenout okolnosti jeho vzniku, na základě archivních podkladů pojednat o historii oprav sloupu a s pomocí již publikované literatury upřesnit též dramatické a v závěru bohužel i tragické vyústění neodborného pokusu o jeho odstranění v roce 1920. Cílem autorů bylo mj. též shromáždění veškerých dostupných obrazových podkladů zachycujících podobu v současnosti neexistujícího sloupu, který spoluvytvářel urbanistický prostor náměstí v Dobrovici a byl součástí historie města i osudů jeho obyvatel po 225 let, a který byl vandalským činem i iniciativou několika málo lidí nesmyslně odstraněn a až na vrcholovou sochu sv. Jana Nepomuckého zřejmě zcela zničen. V neposlední řadě chtěli autoři příspěvku upozornit na velmi záslužnou aktivitu některých měst a obcí spolu s jejich představiteli, v tomto případě na aktivitu města Dobrovice a několika konkrétních lidí, kterým nejsou osudy jejich domova a pozapomenutých památek lhostejné. Právě díky nim je v expozici tzv. dobrovických muzeí vystaven od roku 2015 restaurovaný originál sochy sv. Jana Nepomuckého, v poslední době doplněný též o rekonstrukci hlavy světce provedenou na základě dochované historické dokumentace. Možnost budoucí obnovy dobrovického sloupu je do budoucna dle autorů příspěvku sice otevřená, avšak z různých důvodů samozřejmě z památkového hlediska poměrně komplikovaná. Jako problematický se jeví např. fakt, že téměř přesně na shodném místě sloupu stojí od roku 1927 v různých podobách pomník prezidenta T. G. Masaryka. Vzhledem ke změnám v urbanistickém vývoji náměstí v Dobrovici, ke kterým došlo od doby odstranění sloupu v roce 1920 do současnosti, může být proto nalezení vhodného místa pro repliku či připomenutí sloupu poněkud obtížné.