Vít Jesenský
Domek – pavilon z Velvar. Památka jako příběh, poznání nebo hodnotový vztah


Památky středních Čech 2019/33, str: 31–43
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=147

Článek přináší informace o podobě a historickém vývoji jednoho bývalého domku – pavilonu ve Velvarech, kterým se navíc zabývá jako akcí památkové záchrany. Devastovaný objekt nebyl prohlášenou kulturní památkou, svou architektonickou podobou i záhadnou minulostí však vzbudil zájem nejen památkářů. V rámci rozšířeného operativního průzkumu a dokumentace bylo vedle hloubkového terénního průzkumu a dokumentace provedeno i zaměření a archivní rešerše. Domek byl postaven v r. 1922 pravděpodobně s využitím jádra a některých detailů staršího loveckého pavilonu z Krásné Hory u Petroupimi. Ten dal vybudovat r. 1892 následník trůnu Ferdinand d´Este nejspíše s využitím svého výstavního pavilonu z Jubilejní výstavy v Praze 1891. Vzhledem k nemožnosti obnovy na místě vznikl záměr transferu stavby, respektive jejích částí, a její využití jako zázemí u Růžové zahrady na zámku Konopiště, který byl arcivévodovým sídlem. V r. 2018 byly jednotlivé konstrukce a prvky budovy dokumentovány, evidovány a rozebírány, přičemž ty hodnotné a soudržné byly odvezeny a uloženy na Konopišti. V současné době jsou činěny kroky k pokračování investiční akce – stavby repliky pavilonu. Do akce se vedle Územního odborného pracoviště středních Čech V Praze Národního památkového ústavu zapojili i odborníci a konzervátoři Územní památková správy v Praze. Ne zcela běžný příklad spolupráce těchto dvou složek NPÚ je podrobněji popsán v textu. Ovšem podstatná část stati na příkladu dané památky objasňuje problematiku různého pojetí a zprostředkovávání památky a jejich dopady na nakládání s artefaktem. Autor vymezuje a charakterizuje 3 pojetí památky: 1. populistické pojetí – památka jako příběh. 2. pozitivistické pojetí – památka jako poznání (statická struktura), které je základem v evropsko kontinentálním prostředí stále převládající expertní státní památkové péče. 3. hodnotové pojetí – památka jako hodnotový vztah nejvíce odpovídá současným potřebám moderní památkové péče integrované do potřeb a zájmů společnosti. (Autor zde navazuje na svůj předchozí teoretický a metodologický výzkum a studie o procesu hodnocení památek.) V rámci řešení je mimo jiné poukázáno na odlišnost širšího pojmu zprostředkování od užšího etablovaného pojmu intepretace. Článek lze chápat jako aplikaci teorie památkové péče na konkrétní nakládání s památkou, respektive jako objasňování této teorie.