Karel Kibic ml., Vladimír Jakub Mrvík
Průzkum kostela sv. Václava v Přistoupimi


Památky středních Čech 2014/28, str: 1–18
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=39

Příspěvek informuje o průzkumu kostela sv. Václava v Přistoupimi, zpracovaného při příležitosti opravy fasád. Kostel byl považován za novostavbu z konce 17. století, ovšem odkryté detaily na západním průčelí již delší čas upozorňovaly na složitější stavební vývoj. Kostel byl nově zaměřen, operativní průzkum a dokumentace v průběhu opravy doplnil výzkum archivních materiálů, který upozornil na velmi složitou majetkovou strukturu obce až do počátku 18. století. Archivní zprávy svědčí o dvou velkých přestavbách středověkého kostela, zmiňovaného již roku 1352. První z nich proběhla na konci 16. století péčí zdejších svobodníků, její součástí byla i stavba zvonice (dvě nápisové desky ji datují do roku 1591). Do současné podoby byl kostel upraven v letech 1694–1695. Středověký původ má zdivo severní a severní části západní strany lodi. Původní kostel byl cca 9 m široký, uprostřed uvažované západní strany je zachováno zazděné středověké okénko. Jižní stranu kostelní lodi tvoří přístavba z konce 16. století. Portál na jižní straně kostelní lodi a portál zvonice se v zásadě shodují. Rozsah kostela, resp. kostelní lodi před barokní přestavbou signalizují dvě nároží, zachycená na severní a jižní straně cca 14,5 m od západních nároží. Až do barokní přestavby byl kostel oproti dnešku o cca 3,5 m nižší. Na západním průčelí se zachovalo pozoruhodné souvrství pozdně středověkých a barokních omítek. Na severní straně původní zdivo zesílila barokní přizdívka, patrně ze statických důvodů, proto zde nebyl patrný žádný středověký detail. Ve velkém rozsahu se zde však dochovaly barokní omítky, dosvědčující pojednání fasády v barvě červené a bílé. Je třeba dodat, že napravo od středního okna lodi se dochoval malý zbytek hrubé omítky starší, podobné omítkám na západní straně lodi, který neumíme správně zařadit. Na východní fasádě kostela bylo opět zachyceno červené a bílé malované členění, doplňující plastické architektonické členění této fasády. Závěr článku upozorňuje, že po raně barokní přestavbě dále sloužil starší hlavní oltář, údajně z roku 1668. Teprve při úpravách v roce 1715 bylo pořízeno nové kostelní vybavení a tento oltář byl přesunut do boční kaple.