Jan Kypta, Filip Laval, Zdeněk Neustupný
Archeologický výzkum kostela sv. Václava v Přistoupimi u Českého Brodu


Památky středních Čech 2014/28, str: 19–24
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=40

Výsledky archeologického výzkumu se shodují se závěry souběžně realizovaného průzkumu fasád. V roce 2012 byly podél celého obvodu kostela vyhloubeny široké rýhy pro uložení konstrukcí, které by měly snížit vlhkost zdiva. Objeveny přitom byly různé opěrné konstrukce. Statické poruchy provázely kostel od nejstarší stavební etapy. Pod terénem bylo možné dobře rozpoznat rozsah dochovaného zdiva středověkého jádra kostela (známe délku a šířku lodi), rozšířeného k jihu o renesanční přístavbu. Středověkým zdivem porušený hrob dokládá, že před výstavbou kamenného kostela zde už fungoval hřbitov. Severozápadní nároží středověké lodi bylo zpěněno dvěma opěrnými pilíři, ubouranými při barokní přestavbě. Renesanční přístavba po jižní straně středověkého kostela zjevně dosahovala stejné délky jako starší loď. V barokní východní obvodové zdi kostela je použito větší množství renesančních architektonických článků. Mezi nimi lze identifikovat několik dílů korunní římsy. Nejmladší statické opatření představují hranolové bloky zdiva přizděné k základům tak, že nebyly patrné nad terénem.