Jan Veselý, Jan Kypta, Eliška Nová
Obytná budova děkanství v Hořovicích


Památky středních Čech 2014/28, str: 1–14
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=53

Městečko Hořovice se nachází ve středních Čechách (okres Beroun). Zdejší budova děkanství vyhořela v roce 2006 a od té doby se mění ve zříceninu. Průzkum domu (2006–2013) přinesl řadu poznatků o několika stavebních fázích. Výrazný předěl ve vývoji domu znamenala rozsáhlá přestavba na samém počátku 18. století. Od té doby se neměnil jeho půdorysný rozsah. Zachována zůstala i tehdejší dispozice, byť s dílčími změnami, které lze dobře rozpoznat. Jen zčásti je možné rekonstruovat celkovou dispozici domu do přelomu 17. a 18. století. Dostupné písemné prameny osvětlují, že příčinu zásadní barokní přestavby byl požár roku 1700. Obě hlavní fasády budovy se vyznačují jednotným, poměrně jednoduchým neoklasicistním tvaroslovím. Dispozice domu je dvoutraktová; v příčném směru sestává ze tří základních dílů. Střední díl v přední (dvorní) části fungoval jako velká síň (č. 1), v zadní části (č. 7–9) byl využíván ke skladovacím účelům a v určitém období i jako černá kuchyně. Oba krajní díly byly vybavené otopnými zařízeními se amostatnými obslužnými prostorami. Ve vzájemném srovnání se jižní díl na první pohled jeví jako skromnější. Tvořen je dvěma místnostmi (č. 12, 13/14) a blokem černé kuchyně (č. 10, 11). Severní, podstatně větší díl má zhruba čtvercový půdorys, takřka symetricky křížově rozdělený na čtyři světnice (č. 2, 3, 4, 5/6), přičemž v jeho středu se nachází obslužný prostor pro kamna stojící ve všech čtyřech přilehlých koutech. Jeho honosnější ráz podtrhuje zaklenutí každé z místností. Nejstarší rozlišitelné konstrukce se nacházejí v jižním obytném dílu, který původně mohl představovat zděný blok mnohem většího domu vystavěného z převážné části ze spalných materiálů. Ve světnici č. 12 se dochoval povalový strop ze 40. let 17. století (dendrochronologická analýza).