Martin Hůrka
Tvrz v Horoušanech


Památky středních Čech 2015/29, str: 81–86
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=75

Na základě nově objevených pramenů se podařilo prokázat existenci středověké tvrze v obci Horoušany (okres Praha-východ). Nejstarší známá zmínka o tvrzi se váže k roku 1636. V tomto roce je zmiňována jako spálená a s rozbořenými zdmi, což lze s velkou pravděpodobností považovat za následek událostí třicetileté války. Přesné umístění tvrze není dosud známo, avšak dle výše zmíněného pramene lze usuzovat, že se nalézala v bezprostřední blízkosti poplužního dvora. Na základě rozboru středověké majetkové situace lze vyslovit opatrnou hypotézu o možném fungování tvrze přinejmenším na konci 14. století a snad i v průběhu století patnáctého. Stanovit dobu vzniku tvrze není na základě pouze písemných pramenů možné. Další upřesnění může přinést patrně již jen archeologický výzkum. Při pochůzkách v terénu bylo vytipováno několik lokalit, kde by se horoušanská tvrz mohla nacházet. Zároveň byl učiněn na parcele č. 24/1 (keřovým porostem zarostlé místo za domkem čp. 9 s přístupem od ulice U Mlýna) nečekaný objev sklepa tvořeného cca 7,30 m dlouhou, mírně klesající vstupní šíjí a vlastní sklepní prostorou o rozloze přibližně 5 × 11 m. Sklep je zaklenut valenou klenbou. V příčce mezi sklepem a šíjí se nalézá pozdně gotický pískovcový portál. Původ portálu a jeho spojení s objektem tvrze nelze za současného stavu poznání prokázat, avšak s největší pravděpodobností se jedná o jediný známý stavební prvek v obci, který pochází ze středověku. Horoušany nemají starých památek zejména kvůli třicetileté válce, jejíž děje způsobily naprosté zničení obce. Ves byla nově vysazena až řadu let po uzavření vestfálského míru.