Alena Nachtmannová, Vladislav Razím
Záchrana a konzervace hradu Krakovce v první polovině 20. století


Památky středních Čech 2016/30, str: 13–34
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=85

Článek vychází z podrobné archivní rešerše zaměřené na průběh záchrany a konzervace zříceniny hradu Krakovce (okres Rakovník) v průběhu 1. poloviny 20. století. Krakovec představuje jednu z nejvýznamnějších architektonických památek doby předhusitské v Čechách. Hrad byl vystavěn v 80. letech 14. století předním dvořanem krále Václava IV. Jírou z Roztok, stavbu nejspíše realizovala dvorská stavební huť.
Čtyřkřídlá dvoupatrová stavba s vnitřním nádvořím se skládala především z rozsáhlého paláce s množstvím obytných prostor (včetně kaple a sálu v 1. patře), nejzajímavější jsou zbytky rafinovaně řešených, konstrukčně a výtvarně náročných křížových žebrových kleneb. Fortifikační složka byla silně potlačena. Krakovec lze považovat za první český „zámek“ z doby těsně před tím, než byl architektonický a umělecký vývoj v Čechách doby kolem roku 1400 (tzv. krásný sloh) násilně přerušen husitskými válkami.
Na počátku 20. století bezprostředně hrozila mnohým částem zříceniny destrukce a zásadní úbytek vypovídací hodnoty. Koncepce záchrany se řídila v maximálně možném rozsahu konzervační zásadou, nutná doplnění zdiva byla provedena citlivě, s mírně ustupujícími líci. Tak jak bylo pro dobu mezi dvěma světovými válkami příznačné, byla však velmi zanedbána dokumentace a průzkum nálezových situací. V tomto směru došlo při vyklízení suti a následných opravách k zániku mnoha nenahraditelných informací, které dnes při celkovém hodnocení stavby citelně chybějí. V tom představuje Krakovec varovné memento, které ani dnes neztrácí z pohledu stavebně-historického průzkumu a archeologického výzkumu na aktuálnosti.