Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Zdeněk Neustupný
Zaniklá středověká a raně novověká vesnice Janovice na Černokostelecku


Památky středních Čech 2016/30, str: 52–58
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=95

Výzkum vesnického osídlení v širším okolí Kostelce nad Černými lesy (okres Kolín) představuje jeden z mezníků české archeologie pozdního středověku. V 60.–70. letech minulého století zde probíhal systematický povrchový průzkum zaniklých sídel, jejichž relikty jsou dosud patrné na povrchu dnešního terénu v lesních. Přednostně tehdy byly zkoumány vesnice založené ve 13. století a zaniklé ve 14.–15. století. V lesích v okolí Kostelce se však nacházejí terénní relikty také vesnic zaniklých až v 17. století. Výzkum těchto lokalit probíhá v poslední době.
Cílem předkládaného článku je prezentace podrobné geodetické dokumentace terénních reliktů jádra zaniklé vsi Janovice (katastrální území Babice, okres Praha-východ). Z písemných pramenů vyplývá, že ves ke konci své existence sestávala z pouhé trojice usedlostí. K témuž počtu dospějeme i na základě terénního průzkumu. Zvláště konvexní objekty zřetelně vykazují tři koncentrace, vzájemně oddělené úzkými prolukami. U každé z usedlostí rozpoznáváme polohu obytného domu a hlavní hospodářské stavby, která obsahovala patrně dvoupodlažní sýpku. Obě tyto stavby byly vůči sobě vždy orientovány kolmo a ve dvou případech (usedlosti I, III) na sebe bezprostředně navazovaly. U jedné usedlosti zřetelně vidíme i trojdílné členění obytného domu na světnici, síň a komoru. Na tento dům na severní straně navazovala hospodářská přístavba, z níž je dnes nejlépe patrný zpola zasypaný sklep. Keramika získaná z mikrosond pochází ze 14.–17. století. Poměrně početné jsou nálezy kachlů z 2. poloviny 16. až 1. poloviny 17. století. Některé z kachlů byly vyrobeny pomocí mnohem starších (gotických) kadlubů.