Pokyny pro zpracování recenzního posudku

Recenzní posudek – interní podklad redakce

Prosíme o vrácení vyplněného formuláře nejpozději do 2 týdnů od obdržení příspěvku k recenzování. Recenzní posudek doručte, prosím, v písemné podobě na adresu redakce a v elektronické podobě na adresu klapetkova.olga@npu.cz
Jako přílohu posudku vítá redakce i poznámky a vpisky přímo v posuzovaném textu.

Jména recenzentů redakce autorům nesděluje. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.Jméno recenzenta s plným titulem: .........................
Pracoviště (prosíme uvést jen jedno): ......................
Datum zpracování posudku: ..............................
Název příspěvku: .............................................
Autor/autoři příspěvku:................................


Charakteristika hodnoceného příspěvku (prosíme zmínit např.: původnost a srozumitelnost práce, dostatečnou argumentaci závěrů, kompletnost a relevantnost citované literatury, kvalitu a výstižnost obrazových příloh, mezinárodní dosah práce): ...............
Konečné hodnocení příspěvku (vyberte z následujících možností):
1. Doporučuji k otištění bez připomínek
2. Doporučuji k otištění s dílčími připomínkami
3. doporučuji k otištění po přepracování
4. Nedoporučuji k otištění
Připomínky: ..............................

Příspěvek splňuje kritéria pro zařazení do rubriky vědeckých příspěvků? (vyberte z následujících možností): Ano/ Ne
Podpis: ..........

Vzor s osnovou recenze: zde.